windmolensDrijvende windturbines

https://www.vlaanderen.be/windenergie

Windenergie

Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grootschalige windturbines.

Kleine windturbines voor particulieren bestaan, maar voor gezinnen zijn ze pas zinvol als de plaatselijke windkracht groot genoeg is. Zo mogen er in de omgeving weinig tot geen gebouwen, bomen of heuvels staan die de wind belemmeren.

OP DEZE PAGINA

Vergunningen

Windturbines in de zee
© Franky Verdickt

Voor elke windturbine is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente zal daarvoor steeds de visuele impact, de geluidsnormen en de voorschriften voor ruimtelijke ordening aftoetsen. De gemeente zal ook het gezamenlijke vermogen van de windturbines nagaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Steun

Voor de installatie van windturbines die elektriciteit opwekken, geeft de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning.

Wie investeert in nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW kan tijdens een oproep voor projecten (‘call groene stroom’) steun aanvragen.

Windprojecten boven de 300 kW komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Inplanting van grote windturbines

7 op 10 Vlamingen vindt dat we ons energiesysteem moeten uitbouwen op hernieuwbare bronnen. Met particuliere projecten alleen kunnen we de doelstellingen voor groene energie nooit halen. Daarom zijn grootschalige installaties (zoals windturbines en bio-energiecentrales) echt nodig. Die zijn ook efficiënter dan kleine toepassingen.

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan een goede inplanting van de windturbines. De turbines worden zoveel mogelijk vlak bij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, komen windturbines op veilige afstand van beschermde natuur- en vogelgebieden.

Op Energiesparen.be staat een

Prosumententarief

Alle afnemers moeten een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Daarom werd een tarief voor prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) gelanceerd. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppeling-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen.

Het prosumententarief valt vanaf 2021 automatisch weg onmiddellijk na de installatie van de digitale meter. Voor eigenaars die al digitale meter hebben, valt het prosumententarief weg op het moment dat het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurde op 1 maart 2021. Zij betalen vanaf dan een vergoeding op basis van gebruik van het net (capaciteitstarief).

Ook interessant

Door admin